رستوران های استانبول

حافظ مصطفی

حافظ مصطفی

 سلطان احمد بوهارا کباب هوس

سلطان احمد بوهارا کباب هوس

 سان ست گریل

سان ست گریل

 پارک سمدان

پارک سمدان

 آهسته گالاتا

آهسته گالاتا