جاذبه های گردشگری استانبول

موزه سنت ایرنه

موزه سنت ایرنه

موزه باستان شناسی

موزه باستان شناسی

مسجد سلیمانیه

مسجد سلیمانیه

مسجد آبی

مسجد آبی

کلیسای چورا

کلیسای چورا

کلیسای آب انبار

کلیسای آب انبار

کانال آب بز دغان

کانال آب بز دغان

کاخ ییلدیز

کاخ ییلدیز

کاخ گوک سو

کاخ گوک سو

کاخ دلمه ‌باغچه

کاخ دلمه ‌باغچه

کاخ بیلربیی

کاخ بیلربیی

عمارت دریائی آتاتورک (فلوریا)

عمارت دریائی آتاتورک (فلوریا)

عمارات ماسلاک

عمارات ماسلاک

سرای توپکاپی

سرای توپکاپی

روملی حصاری و یا دژ اروپائی

روملی حصاری و یا دژ اروپائی

چینعلی کوشک

چینعلی کوشک

برج گالاتا

برج گالاتا

بازار بزرگ

بازار بزرگ

آینالی کاواک

آینالی کاواک

ایاصوفیه

ایاصوفیه