جاذبه های گردشگری مشهد

مصلی مشهد

مصلی مشهد

مجتمع زیست خاور

مجتمع زیست خاور

غار کارده

غار کارده

سد کارده

سد کارده

سد چالیدره

سد چالیدره

روستای مج

روستای مج

روستای دهسرخ

روستای دهسرخ

روستای پاژ

روستای پاژ

حرم امام رضا (ع)

حرم امام رضا (ع)

آرامگاه کلنل محمد تقی خان پسیان

آرامگاه کلنل محمد تقی خان پسیان