آرامگاه کلنل محمد تقی خان پسیان (Colonel Mohammad Taqi Khan Tomb Pesyani)

آرامگاه کلنل محمد تقی خان پسیان
اطلاعات جاذبه گردشگری
شهر مشهد
وب سایت Website
آدرس فارسی مشهد - ایران
آدرس انگلیسی Mashhad

توضیحات

یکی دیگر از مهمترین جاذبه های گردشگری شهر مشهد، آرامگاه کلنل محمد تقی خان پسیان است. وی اولین خلبان ایرانی است که آرامگاه او در کنار آرامگاه نادرشاه افشار و در باغچه شمالی آن قرار دارد. بر روی آرامگاه کلنل لوح سنگی گذاشته شده است. محمد تقی پسیان در سال 1309 در تهران به دنیا آمد. او در مدرسه نظام درجه سلطانی را دریافت کرد و در زمان جنگ ایران و روس، توانست شکست های زیادی را به ارتش دشمن وارد کند. او در سال 1335 به کشور آمان سفر کرد. اما پس از 38 سال به وطن بازگشت و در دولت مشیرالدوله به عنوان فرمانده ژاندارمری خراسان منصوب شد. محمدتقی خان پسیان در سال 1339 به آزادی خواهی برخواست و علیه دولت مرکزی قیام کرد. اما قوام السلطنه با کمک روسای عشایر قیام او را سرکوب و محمد تقی پسیانی را در جعفر آباد قوچان دار زد.

02188759284 02188747445
Real Time Analytics